Stalling Groningen
caravanstalling, vouwwagenstalling, camperstalling, bootstalling en meer  


Westerseweg 19A, Zuidwolde - Tel: 06 41161250

Stallingsvoorwaarden

Hier ook te downloaden

1. Stalling

1.1         De stallinghouder verbind zich tegenover de huurder, om tegen betaling het te stallen object te bewaren in
         een stallingruimte aan de Westerseweg 19A te Zuidwolde en dit na afloop van de stallingperiode nadat
         de hieraan verbonden verplichtingen geheel zijn voldaan terug te geven.

1.2     De stallingovereenkomst start op de dag dat het contract getekend is en loopt tot 12 maanden na de start
         van de overeenkomst.

1.3     Bij het niet opzeggen binnen 12 maanden na de start van de stallingovereenkomst wordt de overeenkomst
         geacht stilzwijgend voor 1 jaar te zijn verlengd.

2. Halen en Brengen

2.1     Indien het object ter stalling aangeboden wordt, dient u deze af te leveren op het parkeerterrein.
         Stalling Groningen zorgt voor het stallen. Het is daarom van belang dat u geen sloten op de koppeling plaatst.
         Bij onze afwezigheid mag u een disselslot plaatsen mits wij in bezit zijn van uw sleutel.

2.2    Indien u het object wenst op te halen uit de stalling, dient u dit tenminste twee dagen van tevoren te melden
         aan Stalling Groningen. Met vermelding van uw naam en klantnummer

2.3    De stalling is op zon- en feestdagen gesloten.

2.4    De stalling is in principe gesloten van 1 November tot 1 April.

2.5    Bij het eventueel ophalen van het object in de gesloten periode dient de huurder dit voor die periode te melden
         en worden er extra kosten berekend.

2.6    bij het brengen van het object eventueel melden wanneer het object ongeveer weer word opgehaald.

3. Voorwaarden

3.1     Het is de huurder niet toegestaan het object immobiel te maken.

3.2    Onderverhuur is in welke vorm dan ook niet toegestaan.

3.3    Stalling Groningen behoudt zich het recht voor om stalling van een vervangend object te weigeren.

4. Betaling

4.1     Binnen 14 dagen na aanvang van het stallingsjaar dient de verschuldigde jaar huur door Stalling Groningen te  
        
zijn ontvangen.

4.2    Bij vroegtijdige beëindiging van het contract vindt geen restitutie plaats.

4.3    De betaling geschied bij voorkeur per bank.

4.4    Bij te late betaling worden 10 euro extra kosten per maand berekend.

4.5    Verhogingen van de stallingvergoeding zullen slechts mogelijk zijn per verlengdatum.

4.6    Het object kan kosteloos 3 maal per stallingjaar worden opgehaald en weer teruggebracht.

4.7    Stalling Groningen heeft het recht het object onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde bedrag
         geheel door huurder is voldaan.

5. Aansprakelijkheid

5.1     Het stallen door huurder van het object bij stallinghouder gebeurt geheel voor eigen risico van de huurder.

5.2    Het gestalde is niet door de stallinghouder verzekerd tegen welke schade dan ook.

5.3    Het betreden van de stallingsruimte of het parkeerterrein geschiedt op eigen risico.

5.4    Objecten die op verzoek van huurder buiten de stallingsruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan
        daar voor eigen risico van de huurder.

6. Veiligheid

6.1     De huurder dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het object te verwijderen
         alvorens deze in de stalling worden geplaatst.

6.2    Voor eventuele schade die voortvloeit uit het aanwezig zijn van 1 of meerdere van bovenstaande stoffen in
         of bij het object, is de huurder geheel aansprakelijk.

6.3    Het is de verantwoordelijkheid van de huurder dat er wel of geen antivries aanwezig is in het object, of de
         aanwezige accu’s losgekoppeld zijn en of de waterinstallaties en/of boilers afgetapt zijn.